لیست قیمت محصولات حرف آخر ( نظام جدید ):

برای مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی تخصصی و تهیه منابع حرف آخر :

مشاور ارشد جناب آقای معتمدی نیا ====== ۴۷۶۶-۷۲۲-۰۹۹۰

مشاور ارشد جناب آقای یوسفی ========۱۸۷۶-۴۴۵-۰۹۹۰

شماره کارت: ۶۲۸۰۲۳۱۴۹۸۵۸۷۶۵۷  به اسم عبدالرضا منتظری

 

نام درس نام پکیج قیمت تخفیف نام درس نام پکیج قیمت تخفیف
زیست شناسی زیست دهم ۲۹۰ ریاضی ریاضی جامع۱ ۷۵۰
زیست یازدهم ۳۹۰ احتمال و آنالیز ۱۷۰
زیست دوازدهم ۴۸۰ مقاطع مخروطی ۱۲۰
زیست گیاهی ۳۴۰ هندسه ۱۹۰
ژنتیک ۳۶۰ مثلثات ۴۰
زیست جامع ۱۸۶۰ ۱۶۷۲ ریاضی جامع ۱۲۷۰ ۱۲۰۶
شیمی

 

مفاهیم شیمی دهم و یازدهم ۴۹۰ فیزیک فیزیک دهم خواص ماده ۹۰
مسایل شیمی دهم و یازدهم ۳۷۰ فیزیک دهم(الباقی) ۲۷۰
مفاهیم شیمی دوازدهم ۳۳۰ فیزیک یازدهم ۳۵۰
مسائل شیمی دوازدهم ۲۴۰ فیزیک دوازدهم ۵۸۰
شیمی جامع ۱۴۳۰ ۱۳۵۸ فیزیک جامع ۱۲۹۰ ۱۲۲۵
ادبیات قرابت معنایی ۱۵۰ دینی دین و زندگی دهم ۱۹۰
آرایه ادبی ۱۱۰ دین و زندگی یازدهم ۲۱۰
تاریخ ادبیات ۱۲۰ دین و زندگی دوازدهم ۱۸۰
واژگان و لغات ۱۳۰ دین و زندگی جامع ۵۸۰
زبان فارسی ۱۴۰ عربی عربی جامع ۵۲۰
ادبیات جامع ۶۵۰ آزمون ۱۰ آزمون مبحثی ۱۱۰۰
زبان گرامر و لغات دهم و یازدهم ۲۱۰ قیمت قیمت کامل تخصصی ۵۸۵۰ ۵۲۶۵
گرامر و لغات سال دوازدهم ۱۲۰ قیمت کامل عمومی ۲۲۲۰ ۲۱۰۹
زبان درک مطلب ۱۴۰ قیمت پک جامع نظام جدید ۹۱۷۰ ۶۹۸۰
زبان جامع ۴۷۰

 

 

اسم پکیج : قیمت واقعی  (تومان) قیمت کل با تخفیف  (تومان)
مجموعه کامل رشته تجربی نظام قدیم ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ ۶٫۶۰۰٫۰۰۰
مجموعه کامل رشته تجربی نظام جدید ۹٫۲۲۰٫۰۰۰ ۷٫۰۲۰٫۰۰۰
مجموعه کامل رشته ریاضی-فیزیک نظام قدیم ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ ۴٫۷۰۰٫۰۰۰