لیست قیمت محصولات حرف آخر ( نظام جدید ):

برای مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی تخصصی و تهیه منابع حرف آخر :

مشاور ارشد جناب آقای معتمدی نیا ====== ۴۷۶۶-۷۲۲-۰۹۹۰

مشاور ارشد جناب آقای یوسفی ========۱۸۷۶-۴۴۵-۰۹۹۰

شماره کارت: ۶۲۸۰۲۳۱۴۹۸۵۸۷۶۵۷  به اسم عبدالرضا منتظری

 

نام درسنام پکیجقیمتتخفیفنام درسنام پکیجقیمتتخفیف
زیست شناسیزیست دهم۲۹۰ریاضیریاضی جامع۱۷۵۰
زیست یازدهم۳۹۰احتمال و آنالیز۱۷۰
زیست دوازدهم۴۸۰مقاطع مخروطی۱۲۰
زیست گیاهی۳۴۰هندسه۱۹۰
ژنتیک۳۶۰مثلثات۴۰
زیست جامع۱۸۶۰۱۶۷۲ریاضی جامع۱۲۷۰۱۲۰۶
شیمی

 

مفاهیم شیمی دهم و یازدهم۴۹۰فیزیکفیزیک دهم خواص ماده۹۰
مسایل شیمی دهم و یازدهم۳۷۰فیزیک دهم(الباقی)۲۷۰
مفاهیم شیمی دوازدهم۳۳۰فیزیک یازدهم۳۵۰
مسائل شیمی دوازدهم۲۴۰فیزیک دوازدهم۵۸۰
شیمی جامع۱۴۳۰۱۳۵۸فیزیک جامع۱۲۹۰۱۲۲۵
ادبیاتقرابت معنایی۱۵۰دینیدین و زندگی دهم۱۹۰
آرایه ادبی۱۱۰دین و زندگی یازدهم۲۱۰
تاریخ ادبیات۱۲۰دین و زندگی دوازدهم۱۸۰
واژگان و لغات۱۳۰دین و زندگی جامع۵۸۰
زبان فارسی۱۴۰عربیعربی جامع۵۲۰
ادبیات جامع۶۵۰آزمون۱۰ آزمون مبحثی۱۱۰۰
زبانگرامر و لغات دهم و یازدهم۲۱۰قیمتقیمت کامل تخصصی۵۸۵۰۵۲۶۵
گرامر و لغات سال دوازدهم۱۲۰قیمت کامل عمومی۲۲۲۰۲۱۰۹
زبان درک مطلب۱۴۰قیمت پک جامع نظام جدید۹۱۷۰۶۹۸۰
زبان جامع۴۷۰

 

 

اسم پکیج :قیمت واقعی  (تومان)قیمت کل با تخفیف  (تومان)
مجموعه کامل رشته تجربی نظام قدیم۸٫۸۰۰٫۰۰۰۶٫۶۰۰٫۰۰۰
مجموعه کامل رشته تجربی نظام جدید۹٫۲۲۰٫۰۰۰۷٫۰۲۰٫۰۰۰
مجموعه کامل رشته ریاضی-فیزیک نظام قدیم۵٫۸۰۰٫۰۰۰۴٫۷۰۰٫۰۰۰