بودجه بندی کنکور 1401

بودجه بندی کنکور 1401
فهرست محتوا نمایش

بودجه بندی کنکور 1401 دروس عمومی

بودجه بندی ادبیات کنکور 1401

بودجه بندی اولین درس دفترچه عمومی کنکور به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات ادبیات فارسی در کنکور: ۲۵ سوال
 • ضریب درس: ۴
 • سوالات از شماره ۱ الی ۲۵ در دفترچه عمومی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ادبیات فارسی : ۱۸ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۴۲ ثانیه
 • منابع مطالعه: ادبیات پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
سر فصل تعداد سوال درصد
لغات: 3 سوال 12 درصد
املاء: 3 سوال 12 درصد
قرابت معنایی: 9 سوال 36 درصد
آرایه های ادبی: 4 سوال 16 درصد
زبان فارسی: 5 سوال 20 درصد
تاریخ ادبیات: 2 سوال 4 درصد

بودجه بندی عربی کنکور 1401

بودجه‌بندی دومین درس دفترچه عمومی به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات عربی در کنکور: ۲۵ سوال
 • ضریب درس: ۲
 • سوالات از شماره ۲۶ الی ۵۰ در دفترچه عمومی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات عربی در کنکور: ۲۰ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۴۸ ثانیه
 • منابع: عربی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
سر فصل تعداد سوال درصد
ترجمه و مفاهیم: 10 سوال 40 درصد
متن و درک مطلب: 4 سوال 16 درصد
تحلیل صرفی: 3 سوال 12 درصد
حرکت گذاری: 1 سوال 4 درصد
قواعد: 5 سوال 20 درصد
بخش لغت: 2 سوال 8 درصد

بودجه بندی دین و زندگی کنکور 1401

بودجه‌بندی سومین درس دفترچه عمومی به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات دینی در کنکور: ۲۵ سوال
 • ضریب درس: ۳
 • سوالات از شماره ۵۱ الی ۷۵ در دفترچه عمومی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات دینی در کنکور: ۱۷ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۴۲ ثانیه
 • منابع: دینی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
سر فصل تعداد سوال درصد
پایه دهم: 9 سوال 36 درصد
پایه یازدهم: 9 سوال 36 درصد
پایه دوازدهم: 7 سوال 28 درصد

بودجه بندی موضوعی دین و زندگی کنکور 1401

سر فصل تعداد سوال درصد
بخش آیات و روایات: 6 سوال 24 درصد
بخش اشعاد و احادیث: 5 سوال 20 درصد
متن: 14 سوال 56 درصد

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور 1401

بودجه‌بندی چهارمین درس عمومی در کنکور 1401 به شرح زیر است:

 • تعداد سوالات زبان انگلیسی در کنکور: ۲۵ سوال
 • ضریب درس: ۲
 • سوالات از شماره ۷۶ الی ۱۰۰ در دفترچه عمومی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات زبان انگلیسی در کنکور: ۲۰ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۴۸ ثانیه
 • منابع: زبان انگلیسی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
سر فصل تعداد سوال درصد
واژگان: 8 سوال 32 درصد
گرامر: 4 سوال 16 درصد
کلوز تست: 5 سوال 20 درصد
درک مطلب: 8 سوال 32 درصد

بودجه بندی کنکور 1401 رشته تجربی

داوطلبان رشته تجربی باید به 5 درس تخصصی در دفترچه شماره 2 یا همان دفترچه تخصصی پاسخ دهند. درس‌های زمین شناسی، زیست شناسی، ریاضی، فیزیک، شیمی در دفترچه شماره 2 یا دفترچه تخصصی قرار دارند. داوطلبان باید به 170 سوال دفترچه تخصصی در مدت زمان 175 دقیقه پاسخ دهند. بودجه‌ بندی کنکور تجربی 1401 برای گروه تجربی به صورت زیر است:

بودجه بندی زمین شناسی کنکور 1401

داوطلبان گروه تجربی در اولین درس دفترچه تخصصی باید به سوالات زمین شناسی با توجه به بودجه‌بندی زیر در کنکور 1401 پاسخ دهند:

 • تعداد سوالات زمین شناسی در کنکور: ۲۵ سوال
 • سوالات از شماره 101 الی 125 در دفترچه تخصصی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات زمین شناسی: ۲۰ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۴۸ ثانیه
 • منابع: زمین شناسی پایه یازدهم
سر فصل تعداد سوال درصد
اصل آفرینش کیهان و تکوین: 5 سوال 20 درصد
فصل منابع معدنی، زیربنای تمدن و توسعه صنعتی: 3 سوال 12 درصد
فصل منابع آب و خاک: 4 سوال 16 درصد
فصل سازه های مهندسی: 3 سوال 12 درصد
فصل سلامت: 4 سوال 16 درصد
فصل پویایی زمین: 3 سوال 12 درصد
فصل زمین شناسی ایران: 3 سوال 12 درصد

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی 1401

ریاضی یکی از مهم‌ترین درس‌های گروه تجربی است که داوطلبان باید توجه خاصی به این درس داشته باشند. بودجه‌بندی ریاضی تجربی 1401 به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات ریاضی تجربی در کنکور: 30 سوال
 • سوالات از شماره 126 الی 155 در دفترچه تخصصی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی تجربی: 47 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 96 ثانیه
سر فصل تعداد سوال درصد
بخش توان های گویا و عبارت های جبری 5 سوال 14 درصد
ساختار لوییس 1 سوال 3 درصد
استوکیومتری 4 سوال 11 درصد
شیمی آلی 5 سوال 14 درصد
ترموشیمی 4 سوال 11 درصد
اسید و باز 4 سوال 11 درصد
سینتیک 3 سوال 9 درصد
تعادل 2 سوال 6 درصد
الکتروشیمی 3 سوال 9 درصد
جامد های بلوری 2 سوال 6 درصد
محلول ها 2 سوال 6 درصد

بودجه بندی زیست شناسی کنکور 1401

بدون شک یکی از مهم‌ترین درس‌های گروه تجربی، درس زیست شناسی است. داوطلبانی که تراز مناسبی برای درس زیست شناسی کسب کنند یک رتبه نهایی مناسب خواهند داشت. بودجه‌بندی زیست شناسی کنکور 1401 به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات زیست شناسی در کنکور: ۵۰ سوال
 • سوالات از شماره 156 الی 205 دفترچه تخصصی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات زیست شناسی در کنکور: ۳۶ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 42 ثانیه
 • منابع: زیست شناسی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
سر فصل تعداد سوال درصد
گوارش و جذب مواد: 2 سوال 4 درصد
گردش مواد در بدن: 4 سوال 8 درصد
تنظیم اسمزی: 1 سوال 2 درصد
تنظیم عصبی: 1 سوال 2 درصد
حواس: 1 سوال 2 درصد
دستگاه حرکتی: 2 سوال 4 درصد
تنظیم شیمیایی: 1 سوال 2 درصد
ایمنی: 1 سوال 2 درصد
مولکول های اطلاعاتی: 2 سوال 4 درصد
تولید مثل: 3 سوال 6 درصد
جریان اطلاعات در یاخته ها: 3 سوال 6 درصد
انتقال اطلاعات در نسل ها: 5 سوال 10 درصد
تغییر در اطلاعات وراثتی: 2 سوال 4 درصد
از ماده به انرژی: 2 سوال 4 درصد
از انرژی به ماده: 3 سوال 6 درصد
فناوری های نوین زیستی: 1 سوال 2 درصد
رفتار های جانوران: 1 سوال 2 درصد
گیاهی دهم: 2 سوال 4 درصد
گیاهی یازدهم: 4 سوال 8 درصد
گیاهی جامع: 2 سوال 4 درصد
جانوری: 7 سوال 14 درصد

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی 1401

بودجه‌بندی کنکور 1401 برای درس فیزیک در دفترچه تخصصی به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات فیزیک در کنکور: ۳۰ سوال
 • سوالات از شماره 206 الی 235
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک در کنکور: ۳۷ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۷۲ ثانیه
 • منابع: فیزیک پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
سر فصل تعداد سوال درصد
فیزیک پایه دهم: 6 سوال 20 درصد
فیزیک پایه یازدهم: 10 سوال 33 درصد
فیزیک پایه دوازدهم: 14 سوال 47 درصد

بودجه بندی موضوعی فیزیک کنکور تجربی 1401

سر فصل تعداد سوال درصد
فیزیک و اندازه گیری: 1 سوال 3 درصد
ویژگی های فیزیکی مواد: 2 سوال 6 درصد
کار، توان و انرژی: 1 سوال 3 درصد
دما و گرما: 2 سوال 6 درصد
الکتریسیته ساکن: 4 سوال 14 درصد
جریان و مدار: 4 سوال 14 درصد
مغناطیس و القای الکترو مغناطیس: 2 سوال 6 درصد
حرکت بر خط راست: 4 سوال 14 درصد
دینامیک: 10 سوال 10 درصد
نوسان و امواج: 4 سوال 14 درصد
فیزیک اتمی و هسته ای: 3 سوال 10 درصد

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی 1401

آخرین درسی که داوطلبان در گروه تجربی به آن پاسخ می‌دهند درس شیمی است. بودجه‌بندی شیمی کنکور 1401 به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات شیمی در کنکور: 35 سوال
 • سوالات از شماره 236 الی 270
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات شیمی در کنکور: 35 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 60 ثانیه
 • منابع: شیمی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
سر فصل تعداد سوال درصد
آرایش الکترونی و جدول دوره ای: 5 سوال 14 درصد
ساختار لوییس: 1 سوال 3 درصد
استوکیومتری: 4 سوال 11 درصد
شیمی آلی: 5 سوال 14 درصد
ترموشیمی: 4 سوال 11 درصد
اسید و باز: 4 سوال 11 درصد
سینتیک: 3 سوال 9 درصد
تعادل: 2 سوال 6 درصد
الکتروشیمی: 3 سوال 9 درصد
جامد های بلوری: 2 سوال 6 درصد
محلول ها: 2 سوال 6 درصد

بودجه بندی کنکور 1401 رشته ریاضی

داوطلبان گروه ریاضی در کنکور 1401 پس از پاسخگویی به سوالات دفترچه شماره 1 باید به سراغ دفترچه 2 یا دفترچه تخصصی بروند. دفترچه تخصصی برای داوطلبان گروه ریاضی شامل 3 درس تخصصی است. داوطلبان باید به سوالات درس‌های ریاضی، فیزیک و شیمی پاسخ دهند. دفترچه شماره 2 برای داوطلبان گروه ریاضی شامل 135 سوال است که داوطلبان باید در 175 دقیقه به آن پاسخ دهند. بودجه‌بندی کنکور 1401 برای داوطلبان گروه ریاضی به صورت زیر است:

بودجه بندی ریاضی کنکور 1401 (رشته ریاضی)

ریاضی یکی از مهم‌ترین درس‌های کنکور ریاضی است که نقش مهمی در رتبه داوطلبان در کنکور دارد. سوالات ریاضی برای داوطلبان گروه ریاضی شامل سوالات حسابان، هندسه و گسسته است.

 • تعداد سوالات ریاضی در کنکور: 55 سوال
 • سوالات از شماره 101 الی 155 در دفترچه تخصصی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی در کنکور: 85 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 90 ثانیه
سر فصل تعداد سوال سر فصل تعداد سوال
قضیه تالس و تشابه: 2 مبانی ریاضیات: 3
چند ضلعی ها: 1 احتمال: 2
تجسم فضایی: 2 آمار توصیفی: 2
دایره: 3 نظریه اعداد: 4
تبدیل های هندسی: 2 گراف: 2
رابطه طولی با مثلث: 1 ترکیبات: 4
ماتریس: 3 مجموعه الگو و دنباله: 2
مقاطع مقروطی: 3 مثلثات: 3
بردار ها: 1 توان های گویا و عبارات جبری: 1
معادله و نامعادله ها: 1 مشتق: 3
توابع: 2 کاربرد مشتق: 2
تابع نمایی و لگاریتم: 1
حد و پیوستگی: 3
حد نامتناعی و حد در بینهایت: 1

بودجه بندی فیزیک کنکور 1401 (رشته ریاضی)

درس فیزیک دومین درسی است که داوطلبان در گروه ریاضی در دفترچه تخصصی باید به آن پاسخ دهند. بودجه کنکور 1401 برای درس فیزیک گروه ریاضی به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات فیزیک در کنکور ریاضی: 45 سوال
 • سوالات فیزیک از شماره 156 الی 200
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک در کنکور: 55 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 72 ثانیه
 • منابع: فیزیک پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
سر فصل تعداد سوال درصد
فیزیک دهم: 10 سوال 22 درصد
فیزیک یازدهم: 14 سوال 30 درصد
فیزیک دوازدهم: 21 سوال 46 درصد

بودجه‌ بندی شیمی کنکور 1401 (رشته ریاضی)

آخرین درس در دفترچه تخصصی برای داوطلبان گروه ریاضی درس شیمی است. داوطلبان باید با توجه به بودجه‌بندی زیر شیمی را در کنکور 1401 مطالعه کنند:

تعداد سوالات شیمی در کنکور: ۳۵ سوال

سوالات شیمی از شماره 201 الی 235

مدت زمان پاسخگویی به سوالات شیمی در کنکور :۳۵ دقیقه

مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۶۰ ثانیه

منابع: شیمی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

سر فصل تعداد سوال درصد
کیهان زادگاه الفبای هستی: 3 سوال 8 درصد
رد پای گاز ها در زندگی: 3 سوال 8 درصد
آب، آهنگ زندگی: 2 سوال 5.7 درصد
قدر هدایای زمینی را بدانیم: 4 سوال 11.4 درصد
در پی غذای سالم: 4 سوال 11.4 درصد
پوشاک، نیازی پایان ناپذیر: 6 سوال 17 درصد
مولکول ها در خدمت تندرستی: 3 سوال 8 درصد
آسایش و رفاه در سایه شیمی: 4 سوال 11.4 درصد
شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری: 4 سوال 11.4 درصد
شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر 2 سوال 5.7 درصد

سوالات متداول در مورد بودجه بندی کنکور 1401

1) بودجه بندی کنکور سراسری چیست؟

بودجه بندی کنکور یک جدول اطلاعاتی است که به وسیله آن مباحث پراهمیت و کم اهمیت هر درسی مشخص می‌شود. به عبارت دیگر بر اساس سوالات کنکورهای پیشین داوطلبان به وسیله بودجه بندی متوجه می‌شوند که از هر مبحث چند سوال مطرح شده است.

2) آیا بودجه بندی کنکور ۱۴۰۱ توسط سازمان سنجش اعلام می شود؟ .

خیر , اما کارشناسان و مشاورین خبره کنکور بر اساس میزان تکرار سوالات یک مبحث در کنکورهای سالیان گذشته و با وزن دهی به آخرین سال بودجه بندی کنکور ۱۴۰۱ را منتشر می کنند.

3) آیا می توان بر اساس بودجه بندی این مطلب مباحث مطالعاتی را حذف کرد؟

اگر وقت کافی برای مطالعه دروس دارید این کار را انجام ندهید، زیرا بودجه بندی کنکور یک تخمین بر اساس سوالات کنکورهای سالیان گذشته است و این الگو می‌تواند به صورت سالیانه تغییر کند.

4) بودجه بندی کنکور 1401 برای کدام رشته ها منتشر شده است؟

بو‌جه بندی کنکور 1401 در این مطلب برای تمامی درس‌های عمومی و تخصصی گروه‌های تجربی و ریاضی تهیه شده است.

4.5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.