دانلودها

برنامه ۱۰۰۰ ساعته

جزوه مسایل شیمی

جزوه دی وی دی واژگان زبان

زبان انگلیسی حرف آخر

جزوه امتحان نهایی سال سوم زبان

زبان انگلیسی حرف آخر

کتاب کار پکیج حد و پیوستگی استاد منتظری

ریاضی حرف آخر استاد منتظری

کتاب کار معادلات و نامعادلات

ریاضی حرف آخر استاد منتظری

فصل هشتم ریاضی

ریاضی حرف آخر استاد منتظری

کتاب ریاضیات پایه

ریاضی حرف آخر استاد منتظری

فصل نهم ریاضی

ریاضی حرف آخر استاد منتظری

جزوه سینماتیک حرف آخر

فیزیک حرف آخر استاد کامیار

جزوه تست زنی به شیوه پارادوکس

زیست حرف آخر شعبانی شاکری روان حامد حامدی

کتاب کار زیست شناسی انسانی

زیست حرف آخر شعبانی شاکری روان حامد حامدی

کتاب نبض زیست(زیست شناسی سال دوم)

زیست حرف آخر شعبانی شاکری روان حامد حامدی

جزوه املا لغت واژگان

ادبیات فارسی حرف آخر استاد محسن منتظری

جزوه آرایه های ادبی

ادبیات فارسی حرف آخر استاد محسن منتظری