استاد محمد همدانی

استاد محمد همدانی


سابقه آموزشی استاد محمد همدانی

 • طراحی آزمون‌های آنلاین انتشار تخته سیاه و گروه آموزشی دانشروم
 • مدرس مراکز برتر تهران و شهرستان و مدرس پروازی کشور؛ کوشش، علومی، اوج همدان، فرزانگان تهران و اندیشه
 • مدرس شبکه آموزش، شبکه ۱ و شبکه 3
 • پاسخگویی ۶ دوره کنکور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ در انتشارات خیلی سبز، بیست، مهر و ماه

تألیفات

 • مولف 10 آزمون- تخته سیاه
 • مولف تست طبقه بندی شده زیست دهم انتشارات نانو
 • مولف تست جامع 40 استاد انتشارات نانو
 • مولف کتاب زیست شناسی دهم و یازدهم سیمی انتشارات گاج
 • مولف مجموعه 6 جلدی دوپینگ زیست شناسی نظام قدیم
 • مولف مجوعه 3 جلدی آموزش جامع زیست شناسی نظام جدید
 • همکار تألیف، ناظر علمی و ویراستار:
  • دستگاه‌های بدن انسان انتشارات مهر و ماه
  • صحیح و غلط‌های زیست‌شناسی انتشارات مهر و ماه
  • کتابنامه زیست ۲ انتشارات مهر و ماه
  • کتاب آموزشی زیست ۳ انتشارات مهر و ماه

سابقه تحصیلی استاد محمد همدانی

سابقه آموزشی

 • طراحی آزمون‌های آنلاین انتشار تخته سیاه و گروه آموزشی دانشروم
 • مدرس مراکز برتر تهران و شهرستان و مدرس پروازی کشور؛ کوشش، علومی، اوج همدان، فرزانگان تهران و اندیشه
 • مدرس شبکه آموزش، شبکه ۱ و شبکه 3
 • پاسخگویی ۶ دوره کنکور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ در انتشارات خیلی سبز، بیست، مهر و ماه

تألیفات

 • مولف 10 آزمون- تخته سیاه
 • مولف تست طبقه بندی شده زیست دهم انتشارات نانو
 • مولف تست جامع 40 استاد انتشارات نانو
 • مولف کتاب زیست شناسی دهم و یازدهم سیمی انتشارات گاج
 • مولف مجموعه 6 جلدی دوپینگ زیست شناسی نظام قدیم
 • مولف مجوعه 3 جلدی آموزش جامع زیست شناسی نظام جدید
 • همکار تألیف، ناظر علمی و ویراستار:
  • دستگاه‌های بدن انسان انتشارات مهر و ماه
  • صحیح و غلط‌های زیست‌شناسی انتشارات مهر و ماه
  • کتابنامه زیست ۲ انتشارات مهر و ماه
  • کتاب آموزشی زیست ۳ انتشارات مهر و ماه

مشاهده نمونه تدریس استاد محمد همدانی

نمونه تدریس بینظیر زیست استاد همدانی با همراهی استاد منتظری – فصل سوم – الگوی عمل دم و بازدم تهویه ششی