% 30 -

متوسطه اول

ریاضی نهم حرف آخر

882,000 تومان