ریاضی جامع یک حرف آخر – دهم و یازدهم تجربی (نظام جدید)

960,000 تومان

ریاضی جامع یک حرف آخر توسط استاد منتظری و قاسمی طی ۵۵ جلسه تدریس شده و ۶۰ درصد ریای رشته تجربی را پوشش می دهد و شامل مباحث :

  • ریشه گیری تابع درجه ۲
  • روش هندسی
  • قدر مطلق
  • جرء صحیح
  • لگاریتم
  • تابع معکوس
  • تصاعد
  • معادلات و نامعادلات
  • و….