عربی جامع حرف آخر (نظام قدیم)

عربی جامع حرف آخر >>>

درس عربی در کنکور سراسری دارای ضریب ۲ می‌باشد و ۲۵ تست کنکور سراسری را شامل می شود. عربی به سه قسمت ترجمه تعریب و مفهوم درک مطلب و سوالات مرتبط و قواعد تقسیم می شود و هر کدام از این بخش ها به ترتیب ۸ و ۹ و ۸ تست را به خود اختصاص داده اند.