فیزیک دهم حرف آخر بجز ویژگی ماده – فصل ۴,۲,۱ – نظام جدید

340,000 تومان

پکیج فیزیک دهم حرف آخر بجز ویژگی ماده  شامل فصل ۱ و۲ و۴ سال دهم تجربی می باشد.

مدرس این پکیج استاد کامیار می باشد.

DVD1:
اندازه گیری

DVD2:
کار،توان ،انرژی

DVD3:
ادامه کار،توان ،انرژی
دما گرما

DVD4:
ادامه دما گرما