فیزیک دهم بجز ویژگی ماده حرف آخر

430,000 تومان 387,000 تومان

مدرس این پکیج استاد کامیار می باشد.

DVD1:
اندازه گیری

DVD2:
کار،توان ،انرژی

DVD3:
ادامه کار،توان ،انرژی
دما گرما

DVD4:
ادامه دما گرما

فیزیک دهم بجز ویژگی ماده حرف آخر
فیزیک دهم بجز ویژگی ماده حرف آخر

430,000 تومان 387,000 تومان

تخفیف خودکار روی محصول اعمال می شود

مشاوره و برنامه ریزی توسط مشاور بعد از خرید