هندسه نظام جدید حرف آخر

در ویرایش جدید برای کنکور (1400) این پکیج آموزشی با پکیج های مقاطع مخروطی و آنالیز و احتمال ادغام شده است.

و در این لینک قابل سفارش می باشد.

ریاضی جامع 3

تخفیف خودکار روی محصول اعمال می شود

مشاوره و برنامه ریزی توسط مشاور بعد از خرید