جامعه شناسی جامع کنکور حرف آخر

(8 بررسی مشتری)

۷۷۰,۰۰۰ تومان

مدرس:  عابد حدودی
بستر نمایش: VOD
روش تدریس: انیمیشن و الگو
زمان تدریس: تقریبا 30 ساعت

تخفیف خودکار روی محصول اعمال می شود

مشاوره و برنامه ریزی توسط مشاور بعد از خرید

جامع شناسی جامع کنکور انسانی حرف آخر
جامعه شناسی جامع کنکور حرف آخر