سلام ایا فردی با نام سیده مریم موسوی با کد پرسنلی2053 MOD از مشاوران ارشد حرف اخر هستند ؟

از من بپرسسلام ایا فردی با نام سیده مریم موسوی با کد پرسنلی2053 MOD از مشاوران ارشد حرف اخر هستند ؟