میتوز

زینب علی نژاد 1 سال قبل
  • ۱_در بعضی سلول ها هنگام میتوز پوشش هسته از بین نمی رود.د  این صورت چگونه رشته هاب سانتریول متصل میشوند؟   ۲_آنافاز دو مرحله دارد AوB.در انافازAرشته های دوک کوتاه میشوند و سبب جدایی کروماتیدها میشوند.در Bسلول کش می اید و سبب جدایی کروماتیدها میشود.AوBدر چه سلول هایی رخ میدهد؟ آیا امکان دارد در سلول های بدن به طور همزمان AوBرخ دهد؟ یعنی به طور همزمان تعدادی انافاز Aو تعدادی آنافازBبه طور همزمان انجام دهند؟
1 پاسخ
علی معتمدی نیا عضو سایت 1 سال قبل

با سلام 
سوالات تخصصی زیست رو روی این شماره واتس بپرسین (09907224766)